Zastupanje u svojstvu branioca u pretkrivičnom, prekršajnom i krivičnom postupku, zastupanje oštećenih u krivičnim predmetima pred svim sudovima u Crnoj Gori, zastupanje maloljetnika u krivičnim postupcima, kao i zastupanje pravnih lica u postupcima za krivična djela i privredne prestupe.

Zastupanje i pružanje pravnih savjeta u parničnom postupku radi sporova o sticanju i zaštiti prava: svojine, službenosti, državine, stranih fizičkih i pravnih lica na nepokretnostima, kao i drugih stvarnih prava fizičkih i pravnih lica. Takođe, zastupamo klijente u vanparničnom postupku tokom ostavinskog postupka, ekspropriacije, uređenja korišćena zajedničke stvari, uređenja granica nepokretnosti.

Prikaži više...

Zastupanje, pomoć i posredovanje u sporovima za razvod braka, sporovima oko podjele bračne imovine, utvrđivanja bračnog očinstva i materinstva, sastavljanja predbračnih/bračnih ugovora, sporazuma za razvod braka, zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje. Zastupanje u ostavinskom postupku, tumačenje, kao i isticanje ništavosti i rušljivosti testamenta, zastupanje u postupku povrede prava na nužni dio u ostavinskom i eventualno parničnom postupku, povećanju ili smanjenju nasljednog dijela supružnika itd.

Osnivanje svih vrsta privrednih društava (DOO, AD, OD, KD). Izrada ugovora/odluka o osnivanju. Izrada statuta privrednih društava. Zastupanje u privrednim sporovima. Pronalaženje knjigovođa za vršenje knjigovodstvenih usluga. Podnošenje predloga za otvaranje stečaja, zastupanje u stečajnom postupku, prijava potraživanja u stečajnom postupku. Sprovođenje postupka likvidacije privrednih društava. Sastavljanje svih vrsta ugovora u privredi.

Zastupanje klijenata u oblasti prava stranaca. Stranci koji planiraju da borave u Republici Crnoj Gori se susreću sa velikom brojem dilema, a potencijalno i teškoća u iznalaženju najboljeg pravnog okvira za uređivanje statusnih pitanja za sebe, članove svoje porodice, zaposlena lica i sl.

Prikaži više...

Upravni postupak pred Katastrom - Upravom za nekretnine Crne Gore: zastupanje u postupcima dobijanja građevinskih dozvola i legalizacije objekata, uknjižbe, kao i zastupanje, sastavljanje zahtjeva, dopisa i žalbi pred drugim državnim organima.

Takođe, zastupamo naše klijente i u postupku pred Upravnim sudom - od momenta sastavljanje upravne tužbe, do okončanja upravnog spora.

Zastupanje u parničnom postupku za naplatu potraživanja, naknadu svih vidova štete, zastupanje u parnicama radi utvrđenja, radi ispunjenja, raskida, poništaja i utvrđenja ništavosti ugovora i dr. Zastupanje i konsultacija pri zaključenju ugovora, zastupanje radnika i sportista pred domaćim i stranim arbitražnim instancama, kao i zastupanje investitora. Zaštita radnika u slučaju povrede prava iz radnog odnosa u postupku pred poslodavcem. Zaštita interesa poslodavca u sudskom postupku.